Privacy-beleid van de Nationale Loterij

Wij verzoeken u om het onderhavige document met aandacht te lezen.

Het privacy-beleid van de Nationale Loterij (verder « PB » genoemd) is van toepassing op de website www.geefjezelfkansen.be (hierna « de Site » genoemd) waarop er door de Sitegebruikers zelf persoonlijke gegevens worden geregistreerd die vervolgens worden samengebracht en gebruikt.

Wanneer een Sitebezoeker ervoor kiest om op de Site gegevens te registreren –door het juiste vakje aan te kruisen- dan aanvaardt hij en stemt hij ermee in dat die gegevens worden gebruikt in overeenstemming met alle bepalingen van het onderhavige PB

 Het onderhavige privacy-beleid is van toepassing op de Nationale Loterij krachtens de Europese Verordening betreffende de gegevensbescherming (Verordening (EU)  2016/679 van 27 april 2016) en treedt in werking op 25 mei 2018. Afgekort wordt deze EU-Verordening  AVG, GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd.

 

Het samenbrengen van de gegevens

De nodige gegevens worden op de Site samengebracht en vervolgens door de Nationale Loterij verwerkt met de meest strikte naleving van de bepalingen van de AVG. De Nationale Loterij, NV van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in kwestie.

Die gegevens moeten helemaal overeenstemmen met de informatie die door de Sitegebruiker werd verstrekt. De bewuste gegevens moeten juist, volledig en up-to-date zijn. Wanneer zou blijken dat er valse, onvolledige of voorbijgestreefde gegevens werden geregistreerd, dan zal de desbetreffende Sitegebruiker niet in aanmerking komen voor de aanwervingsprocedure, of kan een functie hem niet (meer) worden toegekend. Nieuwe elementen moeten bijgevolg door de Sitegebruiker zo spoedig mogelijk worden meegedeeld.

 

Het gebruik van de gegevens 

De Nationale Loterij verbindt zich ertoe om de gegevens uitsluitend aan te wenden met het oog op de aanwerving van personeel. De door de Sitegebruiker verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden beheerd en aangewend om zijn profiel op te bouwen. In die context kan er in de loop van de procedure met de Sitegebruiker contact worden opgenomen om hem extra informatie te vragen of om hem op de hoogte te brengen van de opvolging van de procedure.

Wanneer de Sitegebruiker het desbetreffende vakje aanvinkt, kan de Nationale Loterij hem een elektronische nieuwsbrief over de HRM-activiteiten van de Nationale Loterij sturen, of om het even welke andere mededeling in verband met personeelsaanwerving en werkaanbiedingen. Te allen tijde kan de Sitegebruiker vragen om de verzending van dergelijke boodschappen stop te zetten.

De betrokken gegevens zullen niet worden gebruikt in het kader van Marketing- en Sales-activiteiten.

 

 

« Cookies » en « Web beacons »

De Nationale Loterij kan gebruik maken van « Cookies » ( = gegevensbestanden die in de pc van de Sitebezoeker worden gedownload) of van « Web beacons » ( = beeldbestanden op een wegpagina of in een e-mail) om algemene gegevens te verzamelen. Dankzij dergelijke bestanden kunnen zowel de Sitenavigatie als de opvolging van de op de Site opgeslagen informatie worden geoptimaliseerd, zoals bv. de identificatie van de verschillende categorieën van Sitebezoekers alsook de analyse van het aantal Sitebezoeken. In voorkomend geval zal de Nationale Loterij gebruik maken van cookies en web beacons conform de van kracht zijnde wetgeving, en enkel voor de voornoemde doeleinden (zie “het gebruik van de gegevens”)

 

Bekendmaking van de gegevens aan derden

De gegevens zullen vooral worden verwerkt en beheerd door het personeel van de Afdeling HRM van de Nationale Loterij. In het kader van het technische beheer van de Site of in het geval van uitbesteding van de aanwerving door de Nationale Loterij aanvaardt de Sitegebruiker echter wel dat de gegevens in kwestie kunnen worden gedeeld en kunnen worden kenbaar gemaakt aan sommige partners van de Nationale Loterij (namelijk externe aanwervingskantoren of dienstverleners die de opdracht hebben om de Site te beheren en/of te ontwikkelen).

Ook die derden zijn verplicht om de door de Sitegebruiker geregistreerde gegevens te behandelen met de meest strikte naleving van de bepalingen van de Belgische wetgeving tot bescherming van de persoonsgegevens.

 

Toegang tot de gegevens

Via de rubriek “inloggen” heeft elke Sitegebruiker het recht om zijn gegevens te raadplegen, te wijzigen, te verbeteren of te (laten) schrappen. Na de laatste verwerking worden de gegevens gedurende vijf jaar bewaard. Overigens kan men met iedere vraag over het gebruik van de Site terecht op het e-mailadres jobs@nationale-loterij.be. Voor vragen betreffende het Privacy beleid, gelieve een e-mail te sturen naar privacy@nationale-loterij.be


Beveiliging van de gegevens

De technologische en operationele standaard-veiligheidsnormen zijn van toepassing met het oog op de bescherming van de gegevens van de Sitegebruikers tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vervalsing of vernietiging.

 

Wijzigingen aan het onderhavige PB

De Nationale Loterij behoudt zich het recht voor om dit PB te allen tijde en om welke reden dan ook te wijzigen.

 

Terug naar Boven